Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-19.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (np. skany) – pochodzą od pomiotów zewnętrznych, dlatego też zapewnienie dostępności tychże dokumentów nie jest w gestii Przedszkola nr 16 „Zaczarowany Zakątek”.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-09.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Beata Mizerska-Kwaśniewska,
  • adres e-mail - p16@eduwarszawa.pl,
  • numer telefonu - 228270944,
  • adres do korespondencji - Przedszkole nr 16, "Zaczarowany Zakątek" , ul. Wojciecha Górskiego 5a, 00-033 Warszawa.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Przedszkola nr 16 "Zaczarowany Zakątek, ul. W. Górskiego 5a

W odległości 600m od wejścia głównego znajdują się: Stacja Metro Nowy Świat - uniwersytet oraz przystanki ZTM - Nowy Świat, krucza, Foksal. W rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Komunikacja miejska:

Dojazd do przystanku Krucza liniami: 7, 9, 22, 24, 25, 117, 127, 128, 158, 171, 175

Uwaga: dostęp do przystanku krucza za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.

Dojazd do przystanku Foksal liniami: 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, 518, E-2

Uwaga: dostęp do przystanku Foksal za pomocą przejść dla pieszych w poziomie.

Dojazd do przystanku Nowy Świat nimiami: 178

Uwaga: dostęp do przystanku Nowy Świat za pomocą przejść dla pieszych w poziomie

Dostęp do stacji Metro Nowy Świat - uniwersytet za pomocą schodów i wind.

Samochód:

Wzdłuż ulicy W. Górskiego znajdują się płatne miejsca parkingowe. Wydzielone miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność wejścia:

Aby dostać się na tere przedszkola, należy uruchomić domofon umiejscowiony w bramie po lewej stronie, następnie przejść prosto przez prześwit bramowy, gdzie znajduje się wejście do przedszkola. po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków, po prawej schody - 3 stopnie z poręczą po prawej i lewej stronie. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie po użyciu domofonu znajdującego się na ściana po lewej stronie, obok drzwi.

Dostępność parkingu:

Ze względu na lokalizację przedszkole nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Strefa płatnego parkowania - miejsca parkingowe przy W. Górskiego. Wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność toalety.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy udzielają pomocy przy wejściu do budynku. osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób z niepełnosprawnościami do budynku są pracownicy obsługi.

Utrudnienia:

W budynku są schody, które prowadzą na pierwsze piętro, nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Pomocy w pokonaniu większych barier w budynku. W przypadku niemożności dotarcia interesanta, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Wszystkie warsztaty z udziałem osób z niepełnosprawnością ruchu mogą odbywać się na parterze budynku.

Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu lub on-line.

Brak pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących.

Pies asystujący

Dyrektor po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania wyraża zgodę na wstęp na teren przedszkola psa asystującego.

Warunkiem wejścia na teren przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.